Γενικοι οροι

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης του δικτύου [pro.fluidra.com] (εφεξής, η «πύλη») ανήκουν στη AstralPool Cyprus, με ΑΦΜ (αριθμό φορολογικού μητρώου) CY10287538Y ,Matheou&Matheou street no 5Ayios, Athanasios Industrial area 4103 LIMASSOL και FLUIDRA SA, με ΑΦΜ Α -17728593, που βρίσκεται στην Av. Alcalde Barnils 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) ως μητρική εταιρεία του Ομίλου Fluidra (μπορείτε να δείτε τη λίστα των εταιρειών στο www.fluidra.com) (εφεξής και οι δύο εταιρείες, «Fluidra»).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@astralpool.com.cy

1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να παρέχει στον χρήστη πληροφορίες σχετικά με τη Fluidra Hellas, όσον αφορά την εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Η Πύλη είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

2. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση της Πύλης. Η πρόσβαση σε αυτό συνεπάγεται την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης χωρίς καμία απολύτως επιφύλαξη.

Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη χρήση που κάνει της Πύλης, οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύτηκε σε ή μέσω αυτού και τυχόν συνέπειες που προκύπτουν από αυτό.

Ο χρήστης αναλαμβάνει να χρησιμοποιήσει αυτήν την Πύλη, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της σύμφωνα με το Νόμο, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, τις γενικά αποδεκτές ορθές πρακτικές και τη δημόσια τάξη. Επιπλέον, ο χρήστης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει την Πύλη, τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες της που παρέχονται μέσω αυτής για παράνομους σκοπούς ή που αντιβαίνουν στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, που ενδέχεται να παραβιάζουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα τρίτων ή ότι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ενδέχεται να καταστρέψει την Πύλη, τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες της, να τα καταστήσει άχρηστα, να τα καταστήσει απρόσιτα, να τα βλάψει ή να αποτρέψει την κανονική χρήση τους από άλλους χρήστες.

Ο χρήστης δεσμεύεται επίσης ρητά να μην καταστρέψει, να καταστήσει άχρηστα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να καταστρέψει τα δεδομένα, τα προγράμματα ή τα ηλεκτρονικά έγγραφα που βρέθηκαν στην πύλη και να μην εμποδίσει την πρόσβαση άλλων χρηστών από τη μαζική χρήση των πόρων πληροφορικής μέσω των οποίων η Fluidra παρέχει τις υπηρεσίες, καθώς και να μην πραγματοποιήσει ενέργειες που προκαλούν βλάβη, διακοπή ή πρόκληση σφαλμάτων στα εν λόγω συστήματα και υπηρεσίες.

Ο χρήστης δεσμεύεται επίσης να μην εισαγάγει προγράμματα, ιούς, μακροεντολές, μικροεφαρμογές, στοιχεία ελέγχου ActiveX ή οποιοδήποτε άλλο αρχείο ή ακολουθία χαρακτήρων που μπορεί να προκαλέσει ή ενδέχεται να προκαλέσει οποιαδήποτε αλλαγή στα συστήματα πληροφορικής της Fluidra ή σε τρίτα μέρη.

Τα έγγραφα και τα γραφικά που δημοσιεύονται στον διακομιστή ενδέχεται να περιέχουν τεχνικά και τυπογραφικά λάθη. Περιστασιακά γίνονται αλλαγές στις διαθέσιμες πληροφορίες. Η Fluidra και / ή οι αντίστοιχοι πάροχοι υπηρεσιών της ενδέχεται να κάνουν βελτιώσεις ή / και αλλαγές στο πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή.

Η Fluidra διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει ή να αποκλείσει την πρόσβαση στην Πύλη σε οποιονδήποτε Επαγγελματία εάν παραβιάσει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, τα δικαιώματα τρίτων ή τους ισχύοντες νόμους

Η Fluidra δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα ασφαλείας που ενδέχεται να προκύψουν ή για τυχόν ζημιά που προκαλείται στη συσκευή του πελάτη / χρήστη (υλικό ή λογισμικό) και στα αρχεία ή έγγραφα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν ως συνέπεια ενός ιού στη συσκευή του πελάτη / χρήστη που χρησιμοποιείται για σύνδεση με τις υπηρεσίες και τα περιεχόμενα που περιέχονται στην Πύλη, δυσλειτουργίες στο Διαδίκτυο, βλάβες τηλεφώνου, παρεμβολές, διακοπές λειτουργίας ή αποσυνδέσεις στον τρόπο λειτουργίας της πύλης για λόγους πέραν του ελέγχου της Fluidra.

3. Άδεια χρήσης της Πύλης

Η Fluidra είναι ο κάτοχος όλων των δικαιωμάτων στην Πύλη και, ως εκ τούτου, παραχωρεί στον πελάτη / χρήστη άδεια τελικού χρήστη δωρεάν, για να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο και τις λειτουργίες που διατίθενται στην Πύλη σύμφωνα με τις χρήσεις για τις οποίες έχει σχεδιαστεί και, συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται εδώ ή / και στους ισχύοντες νόμους.

Η Άδεια Χρήσης της Πύλης περιορίζεται στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής της ΕΕ, οπότε ακόμα και αν ένας Επαγγελματίας μπορεί να έχει πρόσβαση στην Πύλη εκτός της ΕΕ, η χρήση του επιτρέπεται μόνο στην ΕΕ.

4. Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε πληροφορίες, δεδομένα, διαγράμματα, σχέδια, λογισμικό, εμπορικά σήματα και άλλα περιεχόμενα στην Πύλη είναι ιδιοκτησία της Fluidra και / ή των αδειών της, επομένως η χρήση, αναπαραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμός, διανομή ή εκμετάλλευση τους με οποιαδήποτε τρόπο από τον πελάτη/χρήστη απαγορεύεται, εκτός εάν αυτή η χρήση αποτελεί μέρος της υπηρεσίας που είναι ενσωματωμένη στην Πύλη και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ιδιωτικούς σκοπούς. Μια παραβίαση των ανωτέρω μπορεί να οδηγήσει σε δικαστικές ή εξωδικαστικές ενέργειες τις οποίες [η Fluidra] θα δικαιούται να ασκήσει.

Η Fluidra απαγορεύει τυχόν πράξεις που αντιβαίνουν στους ισχύοντες νόμους σχετικά με την τεκμηρίωση / περιεχόμενα που μπορεί να ληφθούν από την Πύλη και, συγκεκριμένα, τα περιεχόμενα, δηλαδή, κατάλογοι προϊόντων, τιμοκατάλογοι, μεταξύ άλλων, δεν γίνεται να τροποποιηθούν ούτε να χρησιμοποιηθούν εκτός για αυτά για τα οποία προορίζονταν.

5.Πολιτική απορρήτου: Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Fluidra δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω αυτής της Ιστοσελίδας. Στο μέλλον, εάν συλλεχθούν προσωπικά δεδομένα μέσω αυτής της Ιστοσελίδας, η Fluidra θα τα αναφέρει μέσω της αντίστοιχης πολιτικής απορρήτου.

6. Χρήση των cookies

Το Fluidra δεν χρησιμοποιεί cookies όταν ο Χρήστης έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση που μελλοντικά εγκατασταθούν cookies στον Ιστότοπο, η Fluidra θα το ειδοποιήσει μέσω ειδικής ειδοποίησης για τα cookies.

7. Διακοπές και τροποποιήσεις

Οι υπηρεσίες της Πύλης ενδέχεται να διακοπούν λόγω εργασιών συντήρησης ή βλάβων πέρα από τον έλεγχο της Fluidra, οι οποίες θα επιλυθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η Fluidra διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες και το εύρος των υπηρεσιών της Πύλης ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, καθώς και να αλλάξει οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που αναφέρονται εδώ. Στον χρήστη θα δοθεί εύλογη προειδοποίηση σχετικά με τέτοιες τροποποιήσεις.

8. Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Αυτή η Πύλη διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία. Σε περίπτωση που προκύψουν διαφωνίες ή διαφορές, αμφότερα τα μέρη υποβάλλουν στα δικαστήρια της Βαρκελώνης.